PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 22

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.- CONCRECIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL CENTRE. 4.1. Òrgans de govern 4.1.1. Òrgans col·legiats 4.1.1.1. El Consell Escolar Òrgan de govern màxim del Centre que, estant format per la totalitat dels estaments de la Comunitat Educativa, democràticament elegits, Està format per: - La Direcció del Centre com a president. - El Cap d'Estudis. - Sis mestres elegits pel Claustre de Professors. - Sis pares elegits a través de sufragi de pares del centre. - Un representant de l'Ajuntament d'Esplugues. - El Secretari-Administrador, amb veu però sense vot. - Un pare designat per l'AMPA. - Un representant del PAS. 4.1.1.2. El Claustre de Mestres. Òrgan de gestió pedagògica del centre format per la totalitat de mestres de l’escola.