PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 21

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 3.4. D'àmbit humà i de serveis - Aconseguir la implantació, el respecte i l'acompliment del Reglament de Règim Intern del Centre. - Procurar que l'organització i el funcionament del servei de menjador escolar possibiliti l'adquisició d'hàbits personals i socials als alumnes que en gaudeixin. - Procurar un ambient distès de treball i de comunicació entre totes les persones que treballen en el centre com a únic mitjà possible per a facilitar el bon acompliment de les línies generals d'aquest Projecte Educatiu.