PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 20

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña - Usar uns mètodes àgils de comunicació interna i externa. - Executar una gestió econòmica clara i transparent, d'acord amb la legislació vigent, donant el paper que li correspon a la Comissió Econòmica del Consell Escolar, com a òrgan decisori i la supervisora del règim econòmic. - Mantenir al dia els tràmits burocràtics externs i interns del centre, com a fonament per a un bon i àgil servei administratiu.