PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 2

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 1.- ANÀLISI DEL CONTEXT. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL BARRI. ............................................... 3 2.- TRETS D'IDENTITAT DE L'ESCOLA ............................................................................................... 5 2.1. E SCOLA LAICA I ACONFESSIONAL ..................................................................................................... 5 2.2. E L PLURALISME I ELS VALORS DEMOCRÀTICS .................................................................................... 5 2.3. P RINCIPIS QUE ENS REGEIXEN ......................................................................................................... 6 2.4. V ALORS EDUCATIUS . ....................................................................................................................... 7 2.5. L LENGUA I ESCOLA . ......................................................................................................................... 9 2.6. C OEDUCACIÓ .................................................................................................................................. 9 2.6. L ÍNIA METODOLÒGICA . ................................................................................................................... 10 2.7 M ODEL DE GESTIÓ INSTITUCIONAL .................................................................................................. 15 3- FORMULACIÓ D'OBJECTIUS ......................................................................................................... 16 3.1. À MBIT PEDAGÒGIC . ....................................................................................................................... 16 3.2. À MBIT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL . .................................................................................................. 18 3.2.1. Organització i govern intern ................................................................................................ 18 3.2.2. De projecció exterior. .......................................................................................................... 18 3.2.3. De formació permanent. ...................................................................................................... 19 3.3. D' ÀMBIT ADMINISTRATIU . ............................................................................................................... 19 3.4. D' ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS ........................................................................................................... 21 4.- CONCRECIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL CENTRE. ....................................................................... 22 4.1. Ò RGANS DE GOVERN ..................................................................................................................... 22 4.1.1. Òrgans col·legiats ............................................................................................................... 22 4.1.1.1. El Consell Escolar ........................................................................................................................ 22 4.1.1.2. El Claustre de Mestres. ................................................................................................................ 22 4.1.2. Òrgans unipersonals: L'Equip directiu del centre. ............................................................... 23 4.1.2.1. Direcció ........................................................................................................................................ 23 4.1.2.2. Cap d'Estudis. .............................................................................................................................. 23 4.1.2.3. Secretaria-Administració .............................................................................................................. 23 4.1.3. Òrgans de gestió docent. .................................................................................................... 24 4.1.3.1. Comissions del Consell Escolar. .................................................................................................. 24 4.2. E QUIPS DOCENTS . ........................................................................................................................ 24 4.2.1. Equips de Cicle. .................................................................................................................. 24 4.2.2. Comissió d'Informàtica ........................................................................................................ 25 4.2.3. Comissió de Festes. ............................................................................................................ 25 4.2.4. Comissió de Biblioteca ........................................................................................................ 25 4.2.5. Comissió d’atenció a la diversitat: ....................................................................................... 26 4.3. S ERVEIS ESCOLARS . ..................................................................................................................... 27 4.3.1. Menjador escolar. ................................................................................................................ 27 4.3.2. Secretaria. ........................................................................................................................... 27 4.3.3. Biblioteca. ............................................................................................................................ 27 4.3.4. Equip d'Assessorament Psicopedagògic: EAP. .................................................................. 27 4.4. A SSOCIACIONS . ............................................................................................................................ 29 4.4.1. Associació de Mares i Pares d'alumnes.............................................................................. 29