PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 18

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 3.2. Àmbit de gestió institucional. 3.2.1. Organització i govern intern - Potenciar i perfeccionar els nivells de participació entre el professorat com a fonament de la corresponsabilització en la tasca de gestió escolar del centre - Agilitzar els procediments d'informació interna per tal de generar actituds de confiança i de col·laboració. - Aconseguir que la participació dels alumnes sigui real en el nostre centre a través de les reunions de delegats i les tutories . - Aconseguir que els estaments que formen la comunitat escolar: pares, mestres, alumnes, personal no docent i ajuntament, participin realment en la gestió de la nostra escola de forma adequada i d'acord amb les seves capacitats i competències. 3.2.2. De projecció exterior. - Establir i mantenir unes relacions sistemàtiques de coordinació i de col·laboració amb els altres centres educatius d'Esplugues: llars d'infants, centres de primària, secundària, així com altres entitats socials del barri (Casal d’avis, centre de DIA...)