PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 16

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 3- FORMULACIÓ D'OBJECTIUS 3.1. Àmbit pedagògic. Objectius relatius a l’opció metodològica de l’equip de professors: - Erradicar de les aules l’autoritarisme sense detriment de l’acceptació de les normes intentant crear una col·lectivitat cooperativa entre els alumnes. - Fomentar l’establiment de vincles entre els alumnes per tal de potenciar la cooperació i un bon clima a l’aula i a l’escola en general. Objectius relatius a les competències de l'ensenyament. Comprendre i expressar missatges orals i escrits, emesos en la varietat estàndard del català i del castellà i els que es treballin en llengua anglesa. Capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de les tècniques de treball intel·lectual perquè, de forma progressiva, puguin aprendre més autònomament. Incentivar l'ús i aprenentatge de tot tipus de tècniques de treball manual com a eines de suport experimental de la tasca intel·lectual.