PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 14

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña - Atenció a la diversitat: Tal com preveuen les instruccions d’inici de curs, “Els centres que estan situats en entorns socials i econòmics desfavorits i, per tant, imparteixen ensenyaments a un nombre elevat d’alumnes que tenen especials dificultats per assolir els objectius generals a causa de les seves condicions socials i culturals , han d’optimitzar l’increment dels recursos humans de què disposen i l’autorització per mantenir grups d’alumnes amb una ràtio inferior a l’establerta amb caràcter general, a fi d’aplicar mesures metodològiques i d’organització per atendre la diversitat de l’alumnat.” Per tant, la principal mesura d’atenció a la diversitat del nostre centre és el desdoblament (heterogeni i/o homogeni) del grup el qual es realitza a les àrees de matemàtiques, català, anglès oral, informàtica i plàstica. Una altra mesura per atendre a la diversitat és el treball en grups reduïts. Es contemplen els següents casos: - Si és nouvingut - En casos on el retard escolar sigui superior a dos cursos en l’assoliment de les competències bàsiques en aquella àrea. - Quan tingui un greu trastorn de la personalitat. - Quan l’alumne/a tingui un dictamen de l’EAP. - En els casos que l’equip de mestres ho consideri convenient. L’aula d’acollida és també un recurs d’atenció a la diversitat per als alumnes nouvinguts. Es treballarà prioritàriament en grups reduïts.