PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 13

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña doncs no són gratuïtes. L’escola, això sí, facilitarà els pagaments, informarà de les ajudes i beques dels diferents organismes i fraccionarà o adaptarà els pagaments en funció de les necessitats de les famílies. - Donarà un ensenyament coordinat, establint connexions entre les diferents àrees. - La varietat d'activitats de l'escola i l'heterogeneïtat dels serveis, classes lectives, horari de menjador i activitats extraescolars, comporta una clara determinació d'objectius comuns i un compromís solidari d’actuar coordinadament tot l’equip d’educadors. - Treballarem per a la creació d’un equip de docents integrat, amb un bon ambient de treball i amb objectius comuns i coordinats. Cada professor ha de ser capaç d'entendre que l'Escola és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus elements han de complementar-se i no neutralitzar-se. Intentarem que tot el professorat pugui tenir una visió general de l'escola i no únicament la visió parcel·lada i incompleta del pas dels alumnes pel cicle o àrea que li és propi. - El mestre procurarà donar atenció personalitzada als seus alumnes, tant dins l’aula ordinària com a les tutories individuals.