PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 12

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña - L'escola afavorirà la integració d'alumnes amb determinades condicions personals que precisin de necessitats educatives especials, com a mostra de socialització i d'incorporació a la realitat social de tots els seus alumnes. - Es fomentarà la participació de l'alumne en el funcionament de l'escola, escoltant-lo i respectant la seva opinió, especialment en les qüestions que li afectin a ell directament. Se'ls ensenyarà també a escoltar i respectar les opinions dels altres i obeir les indicacions dels mestres. - L'Escola procurarà que l'alumne aconsegueixi una bona preparació tant a nivell de coneixements com de capacitat de treball, ajudant-lo a desenvolupar al màxim les seves capacitats i actituds que el permetran continuar adequadament estudis o activitats posteriors. - Potenciarem l’ interès per a l’automotivació, la superació personal, l’esforç i l’autonomia personal. - L'escola procurarà que els coneixements s'aproximin al màxim a la realitat, fent visites, sortides, colònies, experiments, etc. Es fomentarà l’assistència de tots els alumnes exceptuant aquells que es veuen privats per haver tingut amonestacions per conductes contràries a les normes de convivència. Igualment, per assistir a aquestes sortides complementàries caldrà haver realitzat els pagaments corresponents