PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 11

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña - Ser una escola oberta a les noves tecnologies i als diferents corrents educatius. - Crear motivació en l’alumne per a l’autoaprenentatge, la curiositat i la recerca personal. - Introduir els alumnes en l’interès per la lectura com a estímul de la imaginació. - Considerem que l'ordre i la disciplina són del tot necessaris per al bon funcionament de la convivència escolar. Per aquest motiu, l’alumne/a i les famílies es mantenen informades tant de les normes de convivència com de les mesures correctores a les conductes negatives. En el Reglament de Règim intern s’especifiquen “els drets i deures” dels alumnes així com el règim disciplinari. - L'escola vol estar arrelada al medi que l'envolta, participar de la vida social de la nostra vila i del nostre país. Tindrà cura d'aconseguir la integració dels alumnes nouvinguts en la nostra realitat social. - A través de la vida de l'escola, de la participació en les festes tradicionals del país, l'escola vetllarà, de forma activa, per crear vincles socials i per a l’arrelament al país.