PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 10

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña Pretenem difondre el respecte a la pròpia persona i a la d'altra, i aconseguir així la integració a la realitat social formada per homes i per dones, valorant l'enriquiment de la complementarietat. 2.6. Línia metodològica. La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada alumne. En l’aspecte instructiu intentarem l’adopció de sistemes actius, no autoritaris que impliquin la participació de l’alumne en el propi procés d’aprenentatge. L’escola pretén fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges. Pretenem com a línia pròpia de l'Escola: - Crear una col·lectivitat on es puguin transmetre tant els valors i les normes com els coneixements que serveixen per viure en societat. - Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. - Donar màxima importància a la relació educativa, alumne-ensenyant, com a mitjà per a l'adquisició de coneixements i de continguts bàsics.