Nyt fra Assisi-Kredsen nr 98 - februar 2019 | Page 16

Allerede som barn havde Clara en dyb åndelighed i sig. Og hun forstod fattig- dommens betydning. Hun vidste, at hvis hun skulle efterfølge Kristus, måtte hun give afkald. Clara ville ikke giftes, men leve et liv tæt på Gud. Ville efterfølge Kristus og være fattig. Hun havde hørt Frans prædike. Claras fætter Ruffino var en af brødrene omkring Frans og det var gennem ham, Clara mød- te Frans første gang. Clara blev dybt på- virket og inspireret af Frans, selvom de var ret forskellige. Frans var udadvendt. Han vandrede rundt, mødte mennesker, opsøgte de syge og ensomme. Clara var mere indadvendt. Hun læste og brugte timer hver dag i bøn for at søge Guds vejledning i sit liv. Hun levede tilbage- trukket med sine forældre og søstre uden at gøre ret meget væsen af sig. Det var ikke nemt at være kvinde i mid- delalderen. Det kvindelige blev forbundet med det kropslige, det syndige, med be- gær, mens manden ansås for at være den rene, intellektuelle og åndelige skabning. Kvinder med Claras sociale status boede hjemme hos deres familier, og fremtids- udsigterne var ret begrænsede. De forven- tedes at få et standsmæssigt ægteskab, tit arrangeret af forældrene, med en mand, der kunne forsørge dem og eventuelle fremtidige børn. At finde en passende partner var også en udfordring. Middelalderen var riddertid og forbundet med stadige krige, hvor mange unge mænd ofrede deres liv på forskellige krigsskuepladser rundt om i Europa. Overskuddet af kvinder var stort. Clara var meget bevidst om, hvad der forventedes af hende i et eventuelt ægte- skab; men hun ville noget andet med sit liv. Hun ville ligesom Frans helt og fuldt vie sit liv til Gud. Hos Frans fik hun støtte og fællesskab, og det bestyrkede hende i hendes valg. På den tid fandtes der muligheder for kvinder, som ville leve et åndeligt liv. Der fandtes netværk af kvinder, som gik under navnet Beginer. De bestod af kvin- der, der levede sammen i et søsterskab og bøn uden for den sags skyld at gå ind i et traditionelt kloster. Disse kvindelige fæl- lesskaber tilbød en alternativ livsform for kvinder i en tid, hvor deres muligheder var stærkt begrænsede. Og så var der klosterlivet. At gå i kloster var den mulighed, som kvinder havde for Clara-statuen ved San Damiano 16