Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 8

Referat af generalforsamlingen 2018 25. februar 2018 / mp Generalforsamling 2018 i Assisi-Kredsen, Eliaskirken, 24. februar 2018 Gunnar Bach Pedersen bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2018. Dagsorden var udsendt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 95. Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Jan Erik Nielsen valgt med akklamation. Jan Erik Nielsen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsam- lingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden. Ad. 2. Jan Erik Nielsen gav derefter ordet til Gunnar Bach Pedersen for formandens beretning. Gunnar Bach Pedersen kom i sin beretning ind på måden at betale kontingent på PBS. Bestyrelsen opfordres til at undersøge mulighederne. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Beretningen bringes i kommende nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”. Ad. 3. Regnskabet 2017 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 95) blev gennemgået af Bo Høgh Rasmussen. Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. Budget 2018 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 95) blev gennemgået af kassereren. Budget blev godkendt med akklamation. Ad. 4. På valg i år Marianne Plum, Susanne Gram Larsen og Gert Ryom-Hansen. Alle tre genvalgt med akklamation. Ad. 5. Valg af suppleant. På valg i år er Finn Günther. Finn Günther genvalgt med akklamation. Ad. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Aase Rønkilde. Aase Rønkilde blev valgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Karin Mortensen. Karin Mortensen blev valgt med akklamation. Ad. 7. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. Ad. 8. Eventuelt. Erik Strid omtalte besværlighederne med at få udgivet sin bog om Frans. Han medbragte nogle eksemplarer af afsnittet om La Verna til uddeling. Jan Erik Nielsen Gunnar Bach Pedersen Dirigent Formand 8 Marianne Plum Referent