Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 9

29. februar 2020 / mp Generalforsamling 2020 i Assisi-Kredsen, Nathanaels Kirke, 29. februar 2020 Gunnar Bach Pedersen bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2020. Dagsorden var udsendt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr.102. Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Susanne Gram Larsen valgt med akklamation. Susanne Gram Larsen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden. Ad. 2. Susanne Gram Larsen gav derefter ordet til Gunnar Bach Pedersen for formandens beretning. Gunnar Bach Pedersen fortalte om årets gang i kredsen, om rejser, ture og møder. Gunnar fortalte om kassererskiftet, der har fundet sted. Ny kasserer, Mette Holm, blev præsenteret. Bog Høgh Rasmussen vil senere og aflægger sit sidste regnskab. Han mindes også Ebba Stenqvist, vores mangeårige revisor, som afgik ved døden her i februar. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Beretningen bringes i kommende nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”. Ad. 3. Regnskabet 2019 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 102) blev gennemgået af Bo Høgh Rasmussen. Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. Budget 2020 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 102) blev gennemgået af kassereren. Budget blev godkendt med akklamation. Ad. 4. På valg i år Marianne Plum, Susanne Gram Larsen og Gert Ryom-Hansen. Alle tre genvalgt med akklamation. Ad. 5. Valg af suppleant. På valg i år er Finn Günther. Finn Günther genvalgt med akklamation. Ad. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Aase Rønkilde. Aase Rønkilde blev genvalgt med akklamation. Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Karin Mortensen. Karin Mortensen blev genvalgt med akklamation. Ad. 7. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. Ad. 8. Eventuelt. Intet at bemærke. Susanne Gram Larsen Dirigent Gunnar Bach Pedersen Formand Marianne Plum Referent 9