NWG Annual Report 2019 - EN NWG Annual Report 2019 - SV - Page 38

NWG // BOLAGSSTYRNING 13 907 aktieägare per den 31 december 2019 Valberedning BOL AGSSTÄ MM A Revisionsutskott Externa revisorer ST YRELSE Externa revisorer Externa revisorer VD/KONCERNLEDNING KONCERNFUNK TIONER/ INTERNKONTROLL bolag bolag bolag bolag bolag 038 // ÅRSREDOVISNING