NVM Magazine 4-2019 | Page 17

DECEMBER 2019 • Agrarisch Foto | René van den Burg Er is al veel over gezegd en geschreven maar een korte uitleg over de stikstofproblematiek kan nooit kwaad. Het probleem zit eigenlijk niet in stikstof, maar in stikstofverbindingen. NO x , oftewel stikstofoxide, wordt vooral geproduceerd door verkeer en industrie. Daarnaast stoten ze ook NH 3 (ammoniak) uit, net als de bouw. Verreweg de grootste bron van ammoniak is echter de veeteelt. Te veel van deze stikstofverbindingen in de lucht is schadelijk voor natuurgebieden en bio­­diversiteit. Wanneer de stikstofoxiden en ammoniak in de grond terecht komen, maakt dat de bodem rijk aan voedingsstoffen. Dat is desastreus voor zeldzame planten en bloemen die juist op arme grond gedijen en voor dieren die het van die kwetsbare flora moeten hebben. Donkere wolken boven de woningbouw Streep door PAS Ook de agrarische sector verkeert in grote onzekerheid, zeker toen D66 voorstelde de veestapel te halveren. “Zo’n inkrimping heeft een ongekende impact op het inkomen en vermogen van veehouders en het ontneemt hun perspec- tief”, aldus Braks. “Makelaars in de agrarische sector merken de onzekerheid goed, ze worden overstelpt met vragen.” Duidelijkheid laat echter op zich wachten want die zal voor de veehouders vooral van beleidskeuzes en technologische oplossingen afhangen en die hebben tijd nodig. Paul Braks, projectmanager bij NVM, legt uit waarom dat nu ineens een probleem is. “Nederland heeft in Europees verband afspraken gemaakt voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, onder meer door beperking van die stikstofdepositie. Om de consequenties voor de economie te beperken, kon toch meer stikstof worden uitgestoten dan was afgesproken, mits dat later gecompenseerd zou worden. Dit is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wat de Raad van State onlangs heeft geschrapt.” Onzekerheid alom na die uitspraak; wat mag nog wel en wat niet? Gemeenten besloten in ieder geval om geen vergunningen meer te verlenen voor bouw­projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden. Slecht nieuws voor een woningmarkt die toch al oververhit is; en voor de nieuwbouwmakelaars. “We hebben een enquête gehouden onder deze specialisten en dat leverde op dat 25 procent van de nieuwbouwprojecten wordt geraakt”, zegt Braks. “Bouwbedrijven die in deze markt actief zijn, worden door de bouwstop in hun voortbestaan bedreigd. Dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomstige woningproductie.” Veehouders zien oekomstperspectief wankelen 17 Zo gaat op korte termijn onder meer de maximum­snelheid overdag terug naar honderd kilometer per uur en moeten veevoermaatregelen voor ammoniakreductie zorgen. De afname van stikstofdepositie die dat oplevert, moet ruimte geven om toch 75.000 nieuwe woningen te kunnen bouwen. Samen met andere maat­ regelen geeft dat respijt voor oplossingen voor de lange termijn, waar iedereen om zit te springen. • JUIST NU IS GOED ADVIES BELANGRIJK Johan Zandbergen van VSO Makelaars uit Dronten wordt dagelijks gebeld door veehouders die in grote onzekerheid verkeren en advies willen over wat ze met hun bedrijf moeten doen. “Uiteraard weten we ook nog niet precies hoe de regelgeving wordt maar we proberen wel de situatie van zo’n boer in beeld te brengen en te schetsen wat het voor effect heeft voor zijn bedrijf. Als de wetgeving wordt zoals verwacht, dan zou je bijvoorbeeld vergunningen extern kunnen Maatregelen voor de korte termijn salderen. Met rekensommetjes maken we voor de “Samen met VNO-NCW en MKB Nederland heeft NVM ervoor gepleit dat de overheid in ieder geval zo snel mogelijk met maatregelen komt om de nieuwbouwmarkt vlot te trekken”, schetst Braks de lobby van NVM. Medio november kondigde het kabinet daar inderdaad verschil- lende maatregelen voor aan. boeren inzichtelijk waar ergens het break-even- point zit. Dat is per bedrijf anders. Zit je dicht bij zo’n verzurings­gevoelig gebied, dan zal er veel vraag naar stikstofrechten zijn. Die zouden dan veel geld waard kunnen worden. Zit je er verder vanaf, dan is de vraag of salderen zinvol is. Waar de grens precies ligt, is moeilijk te zeggen. Maar ook een globale rekensom kan al helpen keuzes te maken. Want je kunt als boer natuurlijk wel overal tegen zijn, het komt toch. En dus moet je iets. We “We hebben een enquête proberen boeren die dicht bij zo’n natuurgebied gehouden onder nieuwbouw­ moet zijn. Bijvoorbeeld stoppen met boeren en zitten, bewust te laten nadenken over wat dat dan makelaars en dat leverde op dat landgoedontwikkeling gaan doen, verkassen naar 25 procent van de nieuwbouw­ zijn geen loopbaanadviseur maar we proberen wel projecten wordt geraakt.” Paul Braks een andere plek, een zorgboerderij beginnen. We met de boeren mee te denken. Dat deden we voor de stikstofproblematiek ook al en dat zullen we blijven doen.” Meer informatie Raadpleeg voor meer informatie over de stikstof­problematiek en de overheids­maatregelen ons stikstofdossier op de ­ledenportal van de website.