Nuutajärven lasikylä | Nuutajärvi Glass Village Suomi - Page 19

Lasikylän kulttuurisäätiö Vuodesta 2016 lasikylän vanhat tehdasrakennukset on omis- tanut Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö. Säätiön tavoit- teena on luoda Nuutajärvestä monipuolinen kansainvälisen tason suomalainen lasi- ja taidekeskus. Oleellisena tavoittee- na on kehittää ammatissa jo toimivien ja alalle tulevien työs- kentely- ja yhteistyömahdollisuuksia. Tärkeässä roolissa on myös yhteistyö eri taiteenalojen ja taideteollisten toimijoi- den välillä. Lasikylän asema Museoviraston määrittelemänä valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympä- ristönä (RKY-status) luo arvokkaan pohjan tälle työskente- lylle. Kaikki tämä tapahtuu lasikylässä, joka on yhtä aikaa moderni ja historiallinen – avoin, utelias ja kansainvälinen.