Norsk Lek & Park Vektøykassa 2018 | Page 2

Vi tar leken på alvor Barnas første leveår er den perioden der vi som mennesker utvikler oss desidert mest. Vi går fra gråtende og hjelpeløs e spedbarn til snakkende, utforskende og aktive barn i et forrykende tem po. Barn i barnehagealder går gjennom en stor utv ikling når det gjelder språk og kommunikasjon, og motoriske, sensor iske, sosiale og kognitive ferdigheter. I denne perioden er det viktig å leg ge til rette for at barna kan utforske, lære og samhandle i trygge og spe nnende omgivelser. Studier viser at leken er den viktigste drivkraft en for barnas utvikling, noe som igjen gir sunne, glade og lærevillige bar n. Norsk Lek og Park AS tilbyr en rekke lekeapparate r som er tilpasset barn i alle aldre og deres behov for stimuleren de, utfordrende og utviklende lek og aktiviteter. Symbolforklaring Maks fallhøyde: Fallhøyden på apparatets høyeste tilgjengelige punkt. Mål på apparat: Maksimumsmål lengde og bredde på selve appartet. Arealbehov: Maksimumsmål for apparatets sikkerhetssone. Fallområde: Antall kvadratmeter (ca.) med fallunderlag (sikkerhetsone) apparatet trenger. Tegning av arealbehovet/sikkerhetssonen. 2 Prisene er eks. mva. og frakt | Besøk oss på: www.lekogpark.no | Tlf. 53 74 35 51