Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DEL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA 1. Àmbit d’aplicació Els criteris de gestió sobre borses de treball són d’aplicació per a la incorporació de personal laboral, interí o temporal, a L’Auditori. 2. Finalitat de les borses de treball La incorporació de personal temporal es limitarà als supòsits establerts a la normativa, i sempre que concorrin motius d’urgència i de manteniment de serveis essencials, en concret:     Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura mitjançant la Promoció Interna. Substitució transitòria de personal. Execució de programes de caràcter temporal L’Excés o acumulació de tasques per un temps màxim de 6 mesos, dins d’un període de 12 mesos. Les incorporacions en tot cas s’han de realitzar d’acord amb les condicions que es deriven de la normativa pressupostària. En el cas del personal laboral temporal, la seva incorporació es limitarà a les modalitats previstes a l’Estatut dels treballadors. 3. Tipus de borses de treball Les borses es podran articular en base a especialitats o àrees funcionals. 4. Criteris de configuració i ordenació Cada borsa de treball s’integrarà per una relació ordenada de persones que componguin la borsa per a cada categoria, per ordre dels blocs següents: Bloc A) les persones que ja han prestat serveis a L’Auditori dins la borsa de treball. Bloc A1, les persones que ja han prestat serveis i que han entrat a formar part d’una altra borsa de diferent categoria, i que han cessat voluntàriament del nomenament de la categoria inicial, on eren interins d’estructura ocupant una vacant i ocupa aquest lloc durant un termini mínim de 2 anys, per prestar serveis com a interí o contractat temporal en un altra categoria i aquest nomenament ha finalitzat per alguna de les causes legalment establertes. Bloc B) les persones que, a la finalització de l’últim procés selectiu mitjançant convocatòria pública de la categoria l’hagin superat sense obtenir plaça. 1