Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
ACORD SOBRE LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL
1 . Àmbit d ’ aplicació
Els criteris de gestió sobre borses de treball són d ’ aplicació per a la incorporació de personal laboral temporal a L ’ Auditori .
2 . Finalitat de les borses de treball
La incorporació de personal temporal es limitarà als supòsits establerts a la normativa , i sempre que concorrin motius d ’ urgència i de manteniment de serveis essencials , en concret :
� Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura mitjançant la Promoció Interna . � Substitució transitòria de personal . � Execució de programes de caràcter temporal . � Per circumstàncies de la producció .
Les incorporacions en tot cas s ’ han de realitzar d ’ acord amb les condicions que es deriven de la normativa pressupostària i es limitarà a les modalitats previstes a l ’ Estatut dels treballadors .
3 . Tipus de borses de treball Les borses es podran articular en base a especialitats o àrees funcionals .
4 . Criteris de configuració i ordenació
Cada borsa de treball s ’ integrarà per una relació ordenada de persones que componguin la borsa per a cada categoria , per ordre dels blocs següents :
Bloc A ) les persones que ja han prestat serveis a L ’ Auditori dins la borsa de treball .
Bloc B ) les persones que , a la finalització de l ’ últim procés selectiu mitjançant convocatòria pública de la categoria l ’ hagin superat sense obtenir plaça .
Bloc C ) les persones que superin la convocatòria d ’ un procés selectiu convocat a l ’ efecte de constituir o ampliar una borsa i que no estiguin en els blocs A ) o B ).
Les persones del bloc A ) s ’ ordenaran pel nombre de dies treballats a L ’ Auditori , de major a menor nombre de dies treballats .