Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 9

La Comissió s’ha de reunir semestralment o quan es consideri necessari per la majoria d’una de les parts. Per part de la comissió es tractarà:        L’estat actualitzat de les borses de treball. La constitució i/o ampliació de les borses. Els moviments que s’hagin produït durant el període entre reunions. Les incidències en la gestió de les borses (baixes, renúncies, incorporacions, etc.) Els casos d’exclusió de les borses per emissió d’informes negatius. Coneixement de l’emissió d’informes, al·legacions i resolució de les mateixes. Abans de la finalització dels períodes de caducitat o quan resti un 25% per exhaurir-se la borsa de treball, el departament de RRHH comunicarà aquest fet a la comissió així com el temps aproximat que preveu que pot restar per exhaurir- se completament la borsa atès a l’evolució per tal de prendre decisions de gestió d’aquesta. 12. Durada de la Borsa La norma de gestió i la borsa de treball corresponent, entren en vigor el primer dia que una persona del llistat definitiu prengui possessió de la plaça. O, en cas de convocatòria específica per borsa de treball, quan sigui publicat el llistat definitiu del resultat final. Les borses de treball restaran vigents durant un període màxim de dos anys o fins que la comissió de seguiment estableixi la constitució d’una nova convocatòria que la substitueixi. Previ acord al sí de la Comissió de seguiment, es podrà ampliar una borsa de treball per un període màxim de dos anys sempre que la convocatòria sigui la mateixa. En aquest cas, els candidats que superin el procés de selecció s’uniran a la borsa existent i amb l’orde de prelació que li correspongui 9