Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 3

El contracte de relleu s’oferirà al candidat amb major nombre de dies treballats entre els que es trobin en aquestes situacions:    Presti serveis amb un contracte d’interinitat per substitució. Presti serveis amb un contracte d’interinitat per acumulació de tasques. Estigui disponible a la borsa de la categoria sense prestar servei en aquell moment. El personal que celebri un contracte de relleu es quedarà al lloc que ocupa si, un cop finalitzat aquest relleu, esdevé una vacant estructural i té un informe positiu. El contracte d’interinitat per vacant recaurà en la persona que ocupi el mateix lloc que esdevingui vacant (si no s’ocupa per promoció interna), sempre que l’estigui ocupant durant un termini mínim de 12 mesos i s’emeti informe positiu. El contracte d’interinitat per vacant, tret del supòsit anterior, s’oferirà al candidat amb major nombre de dies treballats entre els que es trobin en aquestes situacions:      Presti serveis amb un contracte d’interinitat per substitució. Presti serveis amb un contracte d’interinitat per acumulació de tasques. Estigui disponible en la borsa de la categoria sense prestar serveis en aquell moment. Aquest punt no serà d’aplicació en el cas de les contractacions d’interinitat per vacant dels llocs de treball de músics de l’OBC. Rellevistes als quals restin menys de 3 mesos per finalitzar un contracte de relleu, sempre i quan l’informe d’avaluació sigui positiu i la plaça que ocupa com a rellevista no tingui caràcter estructural. Rellevistes els quals hagin iniciat el contracte de relleu però només portin un període no superior a 2 mesos des que s’hagi produït la nova vacant i s’emeti informe positiu. Prèvia consulta preceptiva i posterior autorització de la Comissió de Borses i amb presentació d’informe justificatiu, s’estableix la possibilitat de fer una selecció entre els candidats voluntaris d’una borsa quan s’hagin d’ocupar llocs de treball amb condicions de treball específiques. S’executarà quan es tingui la necessitat de cobrir un o més llocs de treball de caràcter temporal que impliquin condicions professionals i/o condicions de dedicació específiques envers a les genèriques de la categoria. El procediment s’iniciarà enviant un correu electrònic als candidats de la borsa informant de les característiques del lloc de treball, les condicions econòmiques i les condicions de dedicació. En aquest correu electrònic s’explicarà el procediment de selecció i que la renúncia a participar-hi no tindrà cap conseqüència. Els dies treballats meritaran per a la categoria en la qual prestin serveis. El procés de selecció s’executarà a través d’una Comissió de Selecció. En tot cas, quan finalitzi el seu contracte, s’integrarà en la borsa corresponent a la categoria professional de què es tracti d’acord amb el criteri d’ordenació pel nombre de 3