NOFC Febrer 2021 - Page 5

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
e ) Orientar , dirigir i supervisar les activitats del centre , dirigir l ’ aplicació de la programació general anual i vetllar perquè s ’ aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment . f ) Gestionar el centre , d ’ acord amb l ’ article 99.1 de la Llei d ’ educació .
Article 44 Encàrrec transitori de funcions a òrgans unipersonals de direcció addicionals , a òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre , amb caràcter accidental o transitori
Sense perjudici del que s ’ estableix en els articles anteriors i quan no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació per les normes d ’ organització i funcionament del centre , el director o directora del centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció , als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió , coordinació i docència , sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori . El professorat afectat té l ’ obligació d ’ assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui assignada .
2.2.2 Cap d ' estudis ( DAC 102 / 2010 art . 32 )
Article 32 Cap d ’ estudis
1 . El o la cap d ’ estudis és nomenat / da per la direcció del centre , per un període no superior al del mandat de la direcció , entre el professorat que és destinat al centre , com a mínim , per un curs sencer .
2 . Correspon al o a la cap d ’ estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d ’ entre les previstes a l ’ article 147.4 de la Llei d ’ educació i totes les altres que li encarregui la direcció , preferentment en els àmbits curricular , d ’ organització , coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d ’ atenció a l ’ alumnat , d ’ acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s ’ incorpori a les normes d ’ organització i funcionament del centre .
3 . Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris , la direcció del centre pot encarregar funcions de les esmentades a l ’ apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que , en aquest cas , es podrà denominar cap d ’ estudis dels ensenyaments o torns que correspongui .
4 . Llevat que les normes d ’ organització i funcionament del centre ho prevegin altrament , el o la cap d ’ estudis substitueix el director o directora en cas d ’ absència , malaltia o vacant .
2.2.3 Secretari / ària ( DAC 102 / 2010 art . 33 )
Febrer 2021
Article 33 Secretaria
5