NOFC Febrer 2021 - Page 44

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
6 . COL · LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR ( Decret 279 / 2006 ) ( DAC 102 / 2010 art . 19.2 ) ( Resolucions de 19 de juny de 2012 )
Article 19 Normes d ’ organització i funcionament del centre . Contingut
2 . Les normes d ’ organització i funcionament poden incloure entre d ’ altres aspectes , els següents : a ) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el funcionament del centre . b ) Regular la constitució d ’ altres agrupacions que pot constituir l ’ alumnat , a banda de les associacions d ’ alumnes . c ) En els centres públics , atribuir al claustre de professorat , en el marc de l ’ ordenament vigent , altres funcions addicionals a les previstes legalment . d ) En els centres privats concertats , atribuir al director o directora , en el marc de l ’ ordenament vigent , altres funcions addicionals a les previstes legalment .
6.1 Qüestions generals
6.2 Carta de compromís educatiu Annexat 6.3 Informació a les famílies
6.4 Associacions de mares i pares d ’ alumnes
6.5 Alumnes delegats / des . Consell de participació
Assemblea d ’ alumnes . Amb un participant de cada classe d ’ educació infantil i primària ( 9 en total ) que solen ser els delegats de classe . A educació primària els delegats canvien mensualment i a educació infantil quinzenalment . Una sessió cada quinze dies dirigida per la Cap d ’ Estudis . Solen tenir horari de 15:00 a 15:45 hores . Es tracten temes dirigits per treballar a la sessió de tutoria , sessions preparatòries de festes de Nadal i Sant Jordi i d ’ altres temes que aporten des de les tutories .
6.6 Altres òrgans i procediments de participació
Febrer 2021
44