NOFC Febrer 2021 - Page 43

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
decisions col · lectives adoptades per l ’ alumnat en relació amb la seva assistència a classe , en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares , mares o tutors , no tinguin la consideració de falta . Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s ’ han d ’ aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l ’ aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre , així com el procediment per informar-ne la família i , si és possible i escau , establir , amb aquesta , pautes compartides d ’ actuació .
5.4.7 Persona competent per a l ’ aplicació de la mesura ( DAC 102 / 2010 art . 24.2 )
Article 24 Mesures correctores i sancionadores
2 . Les normes d ’ organització i funcionament del centre , a més del que preveu l ’ apartat e ) de l ’ article 19.1 , han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d ’ assistència a classe i de puntualitat . Així mateix , poden determinar que , a partir del tercer curs de l ’ educació secundària obligatòria , les decisions col · lectives adoptades per l ’ alumnat en relació amb la seva assistència a classe , en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares , mares o tutors , no tinguin la consideració de falta . Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s ’ han d ’ aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l ’ aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre , així com el procediment per informar-ne la família i , si és possible i escau , establir , amb aquesta , pautes compartides d ’ actuació .
Fulls d ’ incidència
El primer que haurà de fer el tutor / a , monitor / a o persona que responsable serà intentar la mediació entre els alumnes que provoquin el conflicte . Un cop resolta i temperada la situació el tutor / a , monitor / a o mestre responsable en aquell moment podrà si l ’ estima oportú omplir un full d ’ incidència on s ’ exposaran el fets , la persona que presencia els fets , les mesures adoptades per la persona que relacionada amb els fets , la qualificació de la falta i el pla d ’ actuació del tutor / a o monitor / a respecte a la falta . Un cop omplert la Direcció decidirà , escoltades les parts , la sanció que correspongui . El full d ’ incidència se ’ l portarà l ’ alumne a casa per tal que sigui signat pel s pares i retornat al dia següent al centre . La Direcció consultarà el tutor / a juntament amb el / s mestre / s que intervinguin en el conflicte i el professor / a d ’ Educació Especial per tal de prendre la sanció més ajustada a cada cas . Tots els fulls d ’ incidència s ’ acumularan a la memòria de cada curs escolar .
Febrer 2021 43