NOFC Febrer 2021 - Page 42

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que , encara que tinguin lloc fora del recinte escolar , estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa .
5.4.4 Criteris d ’ aplicació de mesures correctores i sancions ( LEC 12 / 2009 art . 36 . 1 i 2 )
Article 36 Criteris d ’ aplicació de mesures correctores i sancions
1 . L ’ aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l ’ exercici del dret a l ’ educació ni , en l ’ educació obligatòria , del dret a l ’ escolarització . En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes . 2 . La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats , llurs circumstàncies personals , familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l ’ acte que les motiva , i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes . En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència , la imposició de les sancions s ’ ha d ’ ajustar al que disposa aquesta llei .
5.4.5 Responsabilitat per danys ( LEC 12 / 2009 art . 38 )
Article 38 Responsabilitat per danys
Els alumnes que , intencionadament o per negligència , causin danys a les instal · lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret , sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui , a ells mateixos o a les mares , als pares o als tutors , en els termes que determina la legislació vigent .
5.4.6 Mesures correctores i sancionadores ( DAC 102 / 2010 art . 24.1 i 2 )
Article 24 Mesures correctores i sancionadores
Febrer 2021
1 . L ’ aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l ’ alumnat que afectin la convivència , establertes a la Llei d ’ educació , a les normes d ’ organització i funcionament del centre i , en el seu cas , en la carta de compromís educatiu s ’ ha d ’ inscriure en el marc de l ’ acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu . Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat , la mesura correctora ha d ’ incloure alguna activitat d ’ utilitat social per al centre . 2 . Les normes d ’ organització i funcionament del centre , a més del que preveu l ’ apartat e ) de l ’ article 19.1 , han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d ’ assistència a classe i de puntualitat . Així mateix , poden determinar que , a partir del tercer curs de l ’ educació secundària obligatòria , les
42