NOFC Febrer 2021 - Page 41

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña convivència
6 . Per garantir l ’ efecte educatiu de l ’ aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d ’ escolarització obligatòria es procurarà l ’ acord del pare , mare o tutor o tutora legal . Quan no s ’ obtingui aquest acord , la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit . La sanció d ’ inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre , en les etapes obligatòries , ha de garantir a l ’ alumne / a un lloc escolar en un altre centre . El Departament d ’ Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l ’ alumnat en qüestió .
5.4 Regim disciplinari de l ' alumnat . Conductes contràries a la convivència en el centre
5.4.1 Conductes contràries a la convivència ( LEC 12 / 2009 art . 37.4 )
Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
4 . Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d ’ organització i funcionament de cada centre hi ha d ’ haver , si més no , totes les que tipifica l ’ apartat 1 , quan no siguin de caràcter greu , i també les faltes injustificades d ’ assistència a classe i de puntualitat .
Febrer 2021
5.4.2 Mesures correctores ( DAC 102 / 2010 art . 19.1 . e )
Article 19 Normes d ’ organització i funcionament del centre . Contingut
1 . En el conjunt de normes d ’ organització i funcionament del centre s ’ han de determinar : e ) L ’ aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismos de mediació , així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l ’ alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l ’ establiment de les mesures correctores d ’ aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l ’ alumnat .
5.4.3 Tipologia i competència sancionadora ( LEC 12 / 2009 art . 35 . 1 i 3 )
Article 35 Tipologia i competència sancionadora
3 . Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d ’ activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d ’ altres organitzats pel centre . Igualment , comporten l ’ adopció
41