NOFC Febrer 2021 - Page 4

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
2 . ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE
2.1 Equip directiu ( DAC 102 / 2010 art . 35 )
Article 35 Equip directiu
1 . L ’ equip directiu és l ’ òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar coordinadament en l ’ exercici de les seves funcions . Correspon a les persones membres de l ’ equip directiu la gestió del projecte de direcció .
2 . L ’ equip directiu del centre està format pel director o directora , que el presideix , el o la cap d ’ estudis , el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de Direcció addicionals .
Director : Jorge Máximo Fandos Górriz Cap d ’ Estudis : Pilar Estaña Viver Secretari : Domingo Rubio Grande
Nomenament : 01 / 07 / 2012 Fi de mandat : 30 / 06 / 2016
Febrer 2021
2.2 Òrgans unipersonals de direcció ( DAC102 / 2010 art . 30.1 )
Article 30 Òrgans unipersonals de direcció
1 . Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora , el secretari o secretària , el cap o la cap d ’ estudis i els que estableixin les normes d ’ organització i funcionament del centre , d ’ acord amb el que preveu l ’ article 34 .
2.2.1 Director / a ( DAC 102 / 2010 art . 31.3 i 44 )
Article 31.3
3 . En aplicació del que s ’ hagi previst en el projecte de direcció , i en exercici de les seves funcions , correspon al director o a la directora : a ) Formular , quan escaigui , la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents , posar el projecte educatiu a disposició de l ’ Administració educativa i impulsar , d ’ acord amb els indicadors de progrés , l ’ avaluació del projecte educatiu i , eventualment , la dels acords de coresponsabilitat . b ) Assegurar l ’ aplicació de la carta de compromís educatiu , del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials , coeducatius i d ’ inclusió . c ) Impulsar l ’ elaboració i l ’ aprovació de les normes d ’ organització i funcionament del centre i dirigir-ne l ’ aplicació , establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l ’ estructura organitzativa del centre . d ) Proposar , d ’ acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries , la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives , així com la definició de requisits o perfils propis d ’ alguns llocs de treball .
4