NOFC Febrer 2021 - Page 39

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
imposar la sanció en la resolució de l ’ expedient incoat a l ’ efecte , sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d ’ utilitat social per al centre i , en el seu cas , del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient .
5.3.4 Prescripcions ( DAC 102 / 2010 art . 25.5 )
Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència
5 . Un cop resolt l ’ expedient per la direcció del centre , i a instàncies dels progenitors o tutors legals , o de l ’ alumnat afectat si és major d ’ edat , el consell escolar pot revisar la sanció aplicada , sens perjudici , de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents . En qualsevol cas , la direcció del centre ha d ’ informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s ’ han resolt . Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen , respectivament , als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició .
5.3.5 Graduació de les sancions . Criteris ( DAC 102 / 2010 art . 24.3 i 4 )
Article 24 Mesures correctores i sancionadores
3 . Per a la graduació en l ’ aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació , s ’ han de tenir en compte els criteris següents : a ) Les circumstàncies personals , familiars i socials i l ’ edat de l ’ alumnat afectat . b ) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva . c ) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l ’ alumnat afectat i de la resta de l ’ alumnat . d ) L ’ existència d ’ un acord explícit amb els progenitors o tutors legals , en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família , per administrar la sanció de manera compartida . e ) La repercussió objectiva en la vida del centre de l ’ actuació que se sanciona . f ) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen . 4 . En tot cas , els actes o conductes a què fa referència l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació s ’ han de considerar especialment greus , i les mesures sancionadores s ’ han d ’ acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat , quan impliquin discriminació per raó de gènere , sexe , raça , naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l ’ actuació a corregir .
5.3.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes ( DAC 102 / 2010 art . 25.1 )
Febrer 2021 39