NOFC Febrer 2021 - Page 38

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
5.2 Mediació escolar ( Decret 279 / 2006 art . 23 al 28 )
5.3 Regim disciplinari de l ' alumnat . Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
5.3.1 Conductes sancionables ( LEC 12 / 2009 art . 37.1 )
Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
1 . Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents : a ) Les injúries , ofenses , agressions físiques , amenaces , vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa , el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal . b ) L ’ alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre , el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre , la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar . c ) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut , i la incitació a aquests actes . d ) La comissió reiterada d ’ actes contraris a les normes de convivència del centre .
5.3.2 Sancions que es poden imposar ( LEC 12 / 2009 art 37.3 )
Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
3 . Les sancions que es poden imposar per la comissió d ’ alguna de les faltes tipificades per l ’ apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d ’ assistir al centre o a determinades classes , en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic , si són menys de tres mesos , o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre .
Febrer 2021
5.3.3 Competència per imposar les sancions ( DAC 102 / 2010 art . 25.1 )
Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència
1 . Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l ’ article 37.3 de la Llei esmentada . Correspon a la direcció del centre
38