NOFC Febrer 2021 - Page 37

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l ’ expedient s ’ estableix i es proposa o hi puguin formular al · legacions . El termini per realitzar el tràmit de vista de l ’ expedient , de la realització del qual n ’ ha de quedar constància escrita , és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al · legacions és de cinc dies lectius més . 4 . Per tal d ’ evitar perjudicis majors a l ’ educació de l ’ alumnat afectat o a la de la resta d ’ alumnat del centre , en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar , de manera excepcional , una suspensió provisional d ’ assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius , que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l ’ expedient . Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre . Altrament , l ’ alumne / a haurà d ’ assistir al centre , però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d ’ assistència a classe . En tot cas , en la suspensió provisional d ’ assistència a classe , que s ’ ha de considerar a compte de la sanció , s ’ han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període . 5 . Un cop resolt l ’ expedient per la direcció del centre , i a instàncies dels progenitors o tutors legals , o de l ’ alumnat afectat si és major d ’ edat , el consell escolar pot revisar la sanció aplicada , sens perjudici , de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents . En qualsevol cas , la direcció del centre ha d ’ informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s ’ han resolt . Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen , respectivament , als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició . 6 . Per garantir l ’ efecte educatiu de l ’ aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d ’ escolarització obligatòria es procurarà l ’ acord del pare , mare o tutor o tutora legal . Quan no s ’ obtingui aquest acord , la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit . La sanció d ’ inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre , en les etapes obligatòries , ha de garantir a l ’ alumne / a un lloc escolar en un altre centre . El Departament d ’ Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l ’ alumnat en qüestió . 7 . Quan , en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència , l ’ alumne / a , i la seva família en els i les menors d ’ edat , reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent , la direcció imposa i aplica directament la sanció . Tanmateix , ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l ’ acceptació de la sanció per part de l ’ alumne / a i , en els i les menors d ’ edat , del seu pare , mare o tutor o tutora legal .
5.1 Convivència i resolució de conflictes . Qüestions generals 5.1.1 Mesures de promoció de la convivència
5.1.2 Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes
Febrer 2021
37