NOFC Febrer 2021 - Page 36

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
faltes injustificades d ’ assistència a classe i de puntualitat . Així mateix , poden determinar que , a partir del tercer curs de l ’ educació secundària obligatòria , les decisions col · lectives adoptades per l ’ alumnat en relació amb la seva assistència a classe , en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares , mares o tutors , no tinguin la consideració de falta . Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s ’ han d ’ aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l ’ aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre , així com el procediment per informar-ne la família i , si és possible i escau , establir , amb aquesta , pautes compartides d ’ actuació . 3 . Per a la graduació en l ’ aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació , s ’ han de tenir en compte els criteris següents : a ) Les circumstàncies personals , familiars i socials i l ’ edat de l ’ alumnat afectat . b ) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva . c ) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l ’ alumnat afectat i de la resta de l ’ alumnat . d ) L ’ existència d ’ un acord explícit amb els progenitors o tutors legals , en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família , per administrar la sanció de manera compartida . e ) La repercussió objectiva en la vida del centre de l ’ actuació que se sanciona . f ) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen . 4 . En tot cas , els actes o conductes a què fa referència l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació s ’ han de considerar especialment greus , i les mesures sancionadores s ’ han d ’ acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat , quan impliquin discriminació per raó de gènere , sexe , raça , naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l ’ actuació a corregir .
Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència
1 . Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l ’ article 37.1 de la Llei d ’ educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l ’ article 37.3 de la Llei esmentada . Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l ’ expedient incoat a l ’ efecte , sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d ’ utilitat social per al centre i , en el seu cas , del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient . 2 . La instrucció de l ’ expedient a què fa referència l ’ apartat anterior correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre . A l ’ expedient s ’ estableixen els fets , i la responsabilitat de l ’ alumnat implicat , i es proposa la sanció així com , si escau , les activitats d ’ utilitat social per al centre i , en el seu cas , l ’ import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l ’ actuació que se sanciona . 3 . De la incoació de l ’ expedient la direcció del centre n ’ informa l ’ alumnat afectat i , en el cas de menors de 18 anys , també els progenitors o tutors legals . Sense perjudici de les altres actuacions d ’ instrucció que es considerin oportunes , abans de formular la proposta definitiva de resolució , l ’ instructor o instructora de l ’ expedient ha d ’ escoltar l ’ alumnat afectat , i també els progenitors o tutors legals , i els ha de donar vista de l ’ expedient completat fins a la proposta de resolució provisional
Febrer 2021 36