NOFC Febrer 2021 - Page 35

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
2 . Els actes o les conductes a què fa referència l ’ apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere , sexe , raça , naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s ’ han de considerar especialment greus . 3 . Les sancions que es poden imposar per la comissió d ’ alguna de les faltes tipificades per l ’ apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d ’ assistir al centre o a determinades classes , en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic , si són menys de tres mesos , o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre . 4 . Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d ’ organització i funcionament de cada centre hi ha d ’ haver , si més no , totes les que tipifica l ’ apartat 1 , quan no siguin de caràcter greu , i també les faltes injustificades d ’ assistència a classe i de puntualitat .
Article 38
Responsabilitat per danys Els alumnes que , intencionadament o per negligència , causin danys a les instal · lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret , sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui , a ells mateixos o a les mares , als pares o als tutors , en els termes que determina la legislació vigent .
Article 23 Mesures de promoció de la convivència
1 . Les normes d ’ organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que l ’ aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu . Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta . 2 . Les normes d ’ organització i funcionament han d ’ incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre , així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes . Entre aquests mecanismes s ’ ha de considerar el de la mediació , sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que adoptin el Departament d ’ Educació i les persones titulars dels centres .
Article 24 Mesures correctores i sancionadores
1 . L ’ aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l ’ alumnat que afectin la convivència , establertes a la Llei d ’ educació , a les normes d ’ organització i funcionament del centre i , en el seu cas , en la carta de compromís educatiu s ’ ha d ’ inscriure en el marc de l ’ acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu . Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat , la mesura correctora ha d ’ incloure alguna activitat d ’ utilitat social per al centre . 2 . Les normes d ’ organització i funcionament del centre , a més del que preveu l ’ apartat e ) de l ’ article 19.1 , han de preveure mesures correctores referides a les
Febrer 2021 35