NOFC Febrer 2021 - Page 34

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
1 . Les irregularitats en què incorrin els alumnes , si no perjudiquen greument la convivència , comporten l ’ adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís educatiu i les normes d ’ organització i funcionament del centre . 2 . Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina . 3 . Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d ’ activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d ’ altres organitzats pel centre . Igualment , comporten l ’ adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que , encara que tinguin lloc fora del recinte escolar , estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa .
Article 36 Criteris d ’ aplicació de mesures correctores i sancions
1 . L ’ aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l ’ exercici del dret a l ’ educació ni , en l ’ educació obligatòria , del dret a l ’ escolarització . En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes . 2 . La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats , llurs circumstàncies personals , familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l ’ acte que les motiva , i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes . En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència , la imposició de les sancions s ’ ha d ’ ajustar al que disposa aquesta llei . 3 . Les normes de desplegament d ’ aquesta llei han de regular els criteris per a la graduació de l ’ aplicació de les mesures correctores i les sancions , i el procediment i els òrgans competents per a aplicar-les .
Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
1 . Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents : a ) Les injúries , ofenses , agressions físiques , amenaces , vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa , el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal . b ) L ’ alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre , el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre , la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar . c ) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut , i la incitació a aquests actes . d ) La comissió reiterada d ’ actes contraris a les normes de convivència del centre .
Febrer 2021 34