NOFC Febrer 2021 - Page 32

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
5 . DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE ( Resolució juny 2012 PRIM : art . 32 ) ( LEC 12 / 2009 art . del 30 al 38 ) ( DAC 102 / 2010 art . 19 , 23 , 24 , 25 )
Article 30 Dret i deure de convivència
1 . L ’ aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d ’ expressar el projecte educatiu de cada centre . 2 . Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l ’ activitat del centre . 3 . Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre els drets dels infants . 4 . Correspon a la direcció i al professorat de cada centre , en exercici de l ’ autoritat que tenen conferida , i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria , el control i l ’ aplicació de les normes de convivència . En aquesta funció , hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre . La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva . 5 . Els centres han d ’ establir mesures de promoció de la convivència , i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l ’ orientació , l ’ estímul i , quan calgui , l ’ esmena de l ’ actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu
Article 31 Principis generals
1 . La carta de compromís educatiu , que és el referent per al foment de la convivència , vincula individualment i col · lectivament els membres de la comunitat educativa del centre . 2 . La resolució de conflictes , que s ’ ha de situar en el marc de l ’ acció educativa , té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes . 3 . Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s ’ han d ’ ajustar als principis i criteris següents : a ) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d ’ assegurar el compliment dels deures dels afectats . b ) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre , amb la mínima pertorbació per a l ’ alumnat i el professorat . c ) Han d ’ emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent . 4 . Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu . 5 . Les mesures correctores i sancionadores han d ’ incloure , sempre que sigui possible , activitats d ’ utilitat social per al centre educatiu . 6 . Correspon al Departament , en l ’ àmbit dels centres públics , i als titulars dels centres , en l ’ àmbit dels centres privats , l ’ adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes .
Febrer 2021
32