NOFC Febrer 2021 - Page 31

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
• El personal tècnic especialista en educació infantil
• El personal fisioterapeuta
• El personal integrador social
En el document " Qüestions relatives al personal d ' administració i serveis i als professionals d ' atenció educativa i de suport a la docència del Departament d ' Ensenyament " s ' expliciten , per a cadascun dels tipus de personal i de col · lectiu que poden prestar serveis en centres públics , els aspectes específics referits a les funcions i la jornada i horari del personal . Així mateix , es fan constar altres aspectes comuns a tot aquest personal referents a :
• Vacances
• Permisos i llicències
• Comunicats ( baixes i altes mèdiques i altres incidències )
• Formació del personal
• Serveis extraordinaris
• Control horari . Deducció proporcional de retribucions . Aplicació de la via disciplinària en supòsits d ' absència i impuntualitat no justificats
• Exercici del dret de vaga
• Participació en els centres educatius i llars d ' infants
Febrer 2021 31