NOFC Febrer 2021 - Page 30

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
4.4 Gestió Econòmica ( Resolució juny 2012 PRIM : art . 28 )
28 . Gestió econòmica dels centres
Els centres educatius públics del Departament d ’ Ensenyament han d ’ ajustar la seva gestió econòmica al que disposa la Llei 12 / 2009 , del 10 de juliol , d ’ educació ( DOGC núm . 5422 , de 16.7.2009 ), el Decret 102 / 2010 , de 3 d ’ agost , d ’ autonomia dels centres educatius ( DOGC núm . 5686 , de 5.8.2010 ), l ’ Ordre de 16 de gener de 1990 ( DOGC núm . 1250 , de 2.2.1990 ), la Resolució de 19 d ’ abril de 2006 ( FDAADE núm . 1092 , d ’ abril de 2006 ) i les altres instruccions que s ’ hagin donat en la seva aplicació . La gestió econòmica del servei de menjador es regirà , a més , pel que estableix el Decret 160 / 1996 , de 14 de maig ( DOGC núm . 2208 , de 20.5.1996 ). Els centres dels quals és titular el Departament d ' Ensenyament utilitzaran el programari SAGA per a l ' elaboració , la gestió i la posterior liquidació del pressupost , d ' acord amb el que s ' estableix a les Bones pràctiques de gestió econòmica . Això farà possible que es pugui obtenir la informació necessària per fer un seguiment de l ' evolució del pressupost i emprendre , tant per part del centre com de l ' Administració Educativa , accions de millora en relació amb la gestió diària del pressupost del centre .
4.5 Gestió Acadèmica i administrativa ( Resol . juny 2012 PRIM : art . 29 )
29 . Gestió acadèmica i administrativa
Els centres dels quals és titular el Departament d ' Ensenyament utilitzen el programari SAGA ( Sistema d ' Administració i Gestió Acadèmica ) per a la gestió acadèmico-administrativa .
4.5.1 De la documentació acadèmico-administrativa
4.5.2 Altra documentació
4.5.3 Altres
4.6 Del personal d ’ administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre ( Resolució juny 2012 PRIM : art . 23 )
23 . Personal d ' administració i serveis i professionals d ' atenció educativa
Febrer 2021
És personal d ' administració i serveis del centre :
• El personal auxiliar d ' administració ( o , excepcionalment , personal administratiu )
• Són professionals d ' atenció educativa , quan escaigui :
• El personal auxiliar d ' educació especial
• El personal educador d ' educació especial
30