NOFC Febrer 2021 - Page 3

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
INTRODUCCIÓ
1 . APROVACIÓ , REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC ( LEC 12 / 2009 art . 91 al 95 ) ( DAC 102 / 2010 art . 19.1 . b )
Article 19 Normes d ’ organització i funcionament del centre . Contingut
1 . En el conjunt de normes d ’ organització i funcionament del centre s ’ han de determinar : a ) L ’ estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre , i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l ’ organització pedagògica , el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i , si escau , l ’ aplicació dels acords de coresponsabilitat . b ) El procediment d ’ aprovació , revisió i actualització del projecte educatiu . c ) Els mecanismes que han d ’ afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre . d ) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l ’ intercanvi d ’ informació entre el centre i les famílies , col · lectivament i individualitzadament , així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades . e ) L ’ aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismos de mediació , així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l ’ alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l ’ establiment de les mesures correctores d ’ aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l ’ alumnat . f ) En els centres privats sostinguts amb fons públics , les funcions atribuïdes al claustre del professorat i l ’ estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i de tutoria . g ) La resta d ’ elements necessaris per a l ’ organització i funcionament del centre d ’ acord amb el contingut d ’ aquest Decret .
2 . Les normes d ’ organització i funcionament poden incloure entre d ’ altres aspectes , els següents : a ) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el funcionament del centre . b ) Regular la constitució d ’ altres agrupacions que pot constituir l ’ alumnat , a banda de les associacions d ’ alumnes . c ) En els centres públics , atribuir al claustre de professorat , en el marc de l ’ ordenament vigent , altres funcions addicionals a les previstes legalment . d ) En els centres privats concertats , atribuir al director o directora , en el marc de l ’ ordenament vigent , altres funcions addicionals a les previstes legalment .
Creació de les NOFC : Febrer 2013
Febrer 2021
3