NOFC Febrer 2021 - Page 29

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
4.2.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs
No es freqüent que les famílies reclamin sobre les qualificacions obtingudes . El tema es tracta a nivell tutorial i en tot cas la direcció pot actuar com a mediadora .
4.2.3 Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre
No es freqüent que les famílies impugnin les decisions dels òrgans i personal de centre Davant d ’ una impugnació formal seria competència de l ’ òrgan que l ’ ha pres estudiar-la i reunir-se per tal de donar resposta .
4.3 Serveis Escolars 4.3.1 Servei de menjador
El servei de menjador està gestionat per una empresa externa des de 2007 . Servei d ’ Àpats S . L . sota la marca Aliment Art . La supervisió del servei de menjador la porta la Direcció encara que l ’ empresa té contracte amb l ’ AMPA de l ’ escola . La gestió econòmica de les beques dels diferents ens que aporten els ajuts la fa la Direcció . El contracte genèric que té la direcció de l ’ escola conté un annex , el qual detalla aquelles excepcions i costums que fan particular el servei al nostre centre . L ’ empresa disposa de monitors per fer tallers i activitats lúdiques tant abans ( primària ) com desprès del dinar . Les ràtios monitors / alumnes estan garantides pel nombre d ’ alumnes amb caràcter fix al menjador . A Educació Infantil ha d ’ haver un monitor per cada 15 alumnes . A primària la ràtio serà un monitor per cada 20 alumnes . El monitors / es d ’ Educació Infantil pujaran al Parvulari en el moment que soni el timbre de sortida de classe ( 12:30 h ) per tal de quedar-se amb aquells alumnes que utilitzin el servei de menjador . Un cop fan l ’ higiene baixaran al menjador per tal de menjar al primer torn . Quan acabin de dinar pujaran tots junts amb el monitor / a al Parvulari per tal que el alumnes de P3 facin la migdiada i la resta les activitats que tenen programades . El monitors / es de primària esperaran als alumnes que utilitzen el servei en el vestíbul inferior en el cas de Cicle Mig i de Cicle Superior i en las grades on fan sempre les files al Cicle Inicial . Els monitors / es passaran llista i s ’ emportaran al diferents cicles al punts de trobada de les activitats prèvies a dinar . Un cop fetes aquestes activitats i l ’ higiene passaran al menjador a dinar . Els alumnes de primària van sortint esglaonadament del menjador per grups i fan activitats preparades pel conjunt de monitors / es en diferents àrees del centre de manera rotativa . A tres quarts de tres menys cinc sona la sirena perquè es faci l ’ higiene abans de pujar a les classes i les monitors / es esperaran als tutors / es en les files fins que soni la sirena de començament de les classes de tarda .
4.3.2 Servei de transport escolar . No hi ha servei de transport escolar . 4.3.3 Altres serveis del centre
Febrer 2021 29