NOFC Febrer 2021 - Page 28

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
En el cas que a l ’ acabament del servei no vinguessin a buscar a l ’ alumne el responsable del servei intentarà posar-se en contacte amb la família . Si n ’ hi hagués personal de l ’ Ampa miraran de comunicar-se amb la família i si no es trucarà als Serveis Socials de la localitat o als Mossos d ’ Esquadra per notoficarho .
4.1.13 Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars ( danys soferts en la seva integritat física i / o en els seus béns materials )
L ’ escola disposa penjada en el taulell d ’ anuncis de direcció informació sobre el procediment establert en els casos d ’ accidents i incidents de responsabilitat patrimonial . Les sol · licituds estan a l ’ abast de qualsevol família que ho necessiti .
4.2 De les queixes i reclamacions ( Resolució de 19 de juny de 2012 . PRIM : art . 39 )
39 . Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l ' exercici professional de personal del centre
Els escrits de queixa sobre l ' exercici professional d ' una persona que presta serveis en un centre públic del Departament d ' Ensenyament han d ' adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten , el contingut de la queixa , la data i la signatura , i , sempre que sigui possible , les dades , documents o altres elements acreditatius dels fets , actuacions o omissions a què es fa referència . El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador afectat i , directament o per mitjà d ' altres membres de l ' equip directiu del centre , obtenir informació sobre els fets exposats . Obtinguda la informació i escoltat l ' interessat , el director ha de prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la queixa la solució adoptada o , si escau , la desestimació motivada , fent constar en l ' escrit l ' òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada . La documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre .
4.2.1 Actuacions en cas de queixes per prestació dels serveis que qüestionin l ’ exercici professional del personal del centre
S ’ intenta que si la reclamació pertany a l ’ àmbit estrictament de l ’ aula el pare / mare demani hora amb el tutor / a i si la immediatesa ho requereix que al finalitzar l ’ horari pugui aclarir-ho . Són moltes les vegades que la direcció no està al corrent de l ’ incident o queixa i ha de canalitzar l ’ entrevista demanada per la família encara que no s ’ actua des de la direcció sense haver parlat la família i el tutor / a . Moltes vegades la direcció intervé a l ’ entrevista i actua com a mediadora del possible conflicte . Si no hi ha acord o satisfacció per part de la família se li suggereix la possibilitat d ’ elevar la queixa al servei d ’ Inspecció . Si la reclamació pertany a l ’ àmbit escolar en general la queixa és recollida per la Direcció .
Febrer 2021
28