NOFC Febrer 2021 - Page 26

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
d ’ absència per tal de trucar a la família i requerir informació sobre la situació del menor . En el cas de reiteració tres dies son suficients per tal de donar l ’ avís a direcció . La direcció és l ’ encarregada de posar-se en contacte amb la família encara que també pot delegar aquesta comunicació al tutor / a . En cas de no poder-se fer efectiva la comunicació l ’ escola es posarà en contacte amb la Treballadora Social depenent dels Serveis Educatius i els Serveis Socials de la localitat .
4.1.7 Activitats fora del centre .
Durant el primer Consell Escolar de cada curs s ’ aproven les activitats que es realitzen fora del centre i que en aquell moment estan confirmades . Algunes activitats que realitza l ’ Ajuntament de la localitat no es confirmen fins ben entrat el segon trimestre i s ’ adopta la mesura d ’ incloure dintre de l ’ aprovació aquelles que es vagin confirmant o bé que puguin sorgir en un moment determinat .
La direcció del centre proposa el dispositiu de sortides amb personal suficient per adequar-nos ala ràtio preceptiva del Departament . En algun cas en concret i hem demanat la col · laboració d ’ un membre del grup de monitors de menjador per tal d ’ acompanyar a tota l ’ educació infantil en alguna excursió a l ’ aire lliure .
L ’ escola disposa de dos tipus d ’ autorització de sortides a l ’ escola . Una de caràcter municipal i que es troba en el llibre d ’ inici de curs i que serveix per qualsevol sortida des del parc de Can Vidalet a l ’ Ajuntament i que recollim durant la primera quinzena de curs i una altra que aprova el Consell Escolar on es detallen a la data d ’ aprovació aquelles sortides fora del municipi concertades i per concertar així com les que puguin sortir de manera excepcional . La possibilitat d ’ alguna sortida abans de l ’ aprovació per part del Consell Escolar de totes les sortides fa imprescindible aquesta autorització inicial . Les signatures d ’ aquestes autoritzacions les custodia el tutor / a .
4.1.8 Activitats complementàries i extraescolars
A l ’ Escola Matilde Orduña aquestes activitats són organitzades per l ’ AMPA i són aprovades en el primer Consell Escolar del curs . La gestió i organització sol ser de l ’ AMPA i la realització la fan empreses del sector de lleure , educació i esports .
4.1.9 Organització festes i celebracions del centre
El centre celebra tres festes al llarg del curs : la Castanyada a la tardor , Carnestoltes a l ’ hivern i Sant Jordi a la primavera que la considerem com a la Festa de l ’ Escola . Tanmateix es fan petites actuacions , l ’ últim dia del primer trimestre coincidint amb el Nadal , el dia de la Pau el 30 de gener i l ’ últim dia del tercer trimestre , fi de curs . De la organització s ’ encarrega tant la direcció , com els cicles , com el claustre arribant sempre a acords de delegació en cada cas .
4.1.10 Seguretat , higiene i salut
Farmaciola : Ni ha cinc farmacioles fixes a l ’ escola ubicades als serveis del professorat de cada planta i edifici . A la vegada es troben al despatx de direcció dues farmacioles en motxilles per a sortides i colònies .
Febrer 2021
Administració de medicaments : No es donen medicaments als alumnes malgrat estiguin prescrits per part de les autoritats sanitàries . Es recomana a les famílies que
26