NOFC Febrer 2021 - Page 25

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
El primer dia el grup es divideix en dos subgrups , de manera que el tots els alumnes assisteixen el primer dia acompanyats d ’ algun familiar i amb el següent horari : De 09:15 a 10:30 ; i de 11:00 a 12:30 hores . El segon dia es igual que el primer però amb l ’ absència del familiar acompanyant . El tercer dia no hi ha divisió de grup i tots els alumnes fan horari de 09:00 a 12:30 hores . El quart dia és ja el normal de la resta del curs . Els motius considerats per fer aquesta adaptació són : - Una millor atenció personalitzada . - Millor coneixement dels nens i la família per part de la professora . - Adaptació i integració progressives , sense traumes . - Millorar les relacions personals . Poder conèixer el medi escolar
4.1.3 Utilització de recursos materials . Quotes
Per acord del Consell Escolar s ’ estableixen dues quotes per curs escolars per pagar el material escolar utilitzat pels alumnes en el centre , les entrades a activitats fora del centre i els transports utilitzats en qualsevol sortida . El pagament de les quotes es obligatori i considera el Consell Escolar que és una mesura que garanteix la cohesió de tots els alumnes al centre . Es reparteixen rebuts la primera setmana d ’ octubre i febrer per un import de 70 € i tenen un venciment de 30 dies . Aquesta informació ve reflectida al llibret d ’ inici de curs . Al impagats que després de dues notificacions no han satisfet la quota se ’ ls avisa que els seus fills / es no podran fer ús ni de material comunitari ni sortides .
4.1.4 Normes d ’ ús dels espais
Qualsevol decisió d ’ utilització de dependències escolars es fa a través de la direcció de l ’ escola i es posa en coneixement del Consell Escolar tan aviat sigui possible en una sessió ordinària . Si la decisió considera la direcció que requereix la complicitat del Consell Escolar sempre pot cridar als representants de la comissió permanent . Normalment aquelles utilitzacions que són demanades per l ’ Ajuntament són directament autoritzades per la direcció del centre sense passar per Consell Escolar .
4.1.5 Organització de l ' esbarjo
L ’ horari d ’ esbarjo es de 11:00 a 11:30 . La direcció organitza el servei de vigilància del professorat per tal d ’ acompanyar-los en aquesta activitat . A Primària n ’ hi ha tres espais diferenciats : la pista poliesportiva , el pati de sorra i l ’ amfiteatre i porxos . Cada curs té assignat un dia concret per a cada lloc sent el responsable de vigilància de la pista el tutor / a del grup que està en ella . Sempre hi haurà com a mínim un professor / a a cada un dels espais abans esmentats . A Educació Infantil n ’ hi ha dos espais , el pati de dalt i el pati de sortida de classes . A la sala de professors es penjarà a l ’ inici de curs un quadrant mensual amb les vigilàncies mensuals de cada professor / a .
4.1.6 Sobre les absències i actuacions d ’ absentisme de l ’ alumnat
Febrer 2021
El tutor / a és el responsable de notificar a la direcció l ’ absència continuada d ’ un alumne / a . Si no es dona una comunicació familiar es pren com a data la setmana
25