NOFC Febrer 2021 - Page 23

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
disposar , actuant en tot moment amb diligència i conformement al que estableix la normativa vigent . El director del centre ha de comunicar els fets , al més aviat possible , a la direcció dels serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , a la gerència del Consorci d ' Educació , a fi que l ' òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l ' alumne accidentat , si escau , i assabenti el pare , la mare o els seus tutors legals , o les persones perjudicades ( tercers ), dels fets ocorreguts i del procediment establert per reclamar en via administrativa . Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via administrativa , l ' interessat , o el pare , la mare o els tutors legals de l ' alumne , ha de presentar un escrit de reclamació davant la direcció dels serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , davant la gerència del Consorci d ' Educació . Cal que els particulars adjuntin a l ' escrit documentació acreditativa del seu dret i un detall sobre l ' estimació del perjudici ocasionat . En el cas d ' accidents soferts per alumnes , els interessats presentaran una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que acredita la representació legal del menor , el certificat mèdic de lesions , la justificació i avaluació de les despeses originades , o que es puguin originar , en ocasió de l ' accident , i qualsevol altra documentació que considerin pertinent . El director del centre ha d ' emetre un primer informe descriptiu de la posible lesió en els béns o drets dels particulars i , sempre que hi concorrin les circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de l ' Administració , l ' ha de traslladar per via urgent a la direcció dels serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , a la gerència del Consorci d ' Educació . El director del centre , amb l ' assistència deguda , haurà d ' elaborar posteriorment un informe detallat dels fets i de les circumstàncies relacionades amb l ' accident i trametre ' l sense demora a la direcció dels serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , a la gerència del Consorci d ' Educació . Per a l ' elaboració d ' aquestinforme , el director ha de tenir en compte la versió dels fets donada ( i ratificada posteriorment per escrit ) pel professor o la persona que tenia encarregada la direcció , la vigilància o la custòdia de l ' alumne en el moment de produir-se l ' accident , i les informacions verbals o documentals de què pugui disposar . L ' Administració resol l ' expedient en el termini màxim de sis mesos , en notifica la resolució al reclamant i , si escau , tramita l ' abonament de la indemnització corresponent .
37.2 . Actuació en situacions d ' emergència vinculades a l ' àmbit escolar
Quan en un centre educatiu o en qualsevol activitat que es faci fora del centre ( excursions , colònies , viatges …) es produeixi una situació d ' emergència ( mort , accident greu …) cal trucar al 112 per tal que el Servei d ' Emergències Mèdiques ( SEM ) activi els recursos necessaris per atendre la situació . El director del centre és l ’ interlocutori del SEM durant la situació d ' emergència . La intervenció dels professionals del Departament d ' Ensenyament ( EAP i professors d ' orientació educativa ) dóna suport a l ' equip del SEM que gestioni la intervenció psicològica . Finalitzat el període d ' emergència , l ' EAP col · labora amb la direcció del centre en la normalització de la vida escolar . En cas que calgui prosseguir alguna intervenció amb el personal del centre , el director del centre ho ha de sol · licitar a la direcció dels serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , a la gerència del Consorci d ' Educació .
38 . Actuacions dels centres en supòsits de les diverses realitats socials que afecten alumnes que hi són escolaritzats
Febrer 2021 23