NOFC Febrer 2021 - Page 22

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
• Administració de medicaments als alumnes .
• Prevenció del tabaquisme i de l ' alcoholisme .
• Materials ( educació infantil i primària ).
• Programa Salut i Escola ( educació secundària ).
• Manipulació d ' aliments .
• Seguretat alimentària i nutrició en l ' ambient escolar .
• Plans d ' emergència . Simulacre .
• Accidents laborals en els centres públics . Notificació .
• Control de plagues en els centres .
• Coordinació de prevenció de riscos laborals en els centres públics .
• Seguretat als laboratoris i tallers dels centres educatius .
El document es refereix , en alguns passatges , a tots els centres , i en alguns altres , quan així s ' especifica , només a les escoles i als centres públics . Al web " Salut a l ' escola " hi ha orientacions sobre com resoldre els problemes de salut més freqüents que es presenten en l ' àmbit escolar .
37 . Actuacions , tràmits i gestions en determinats casos d ' accident o incident
És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar , davant el Departament d ' Ensenyament o , a la ciutat de Barcelona , davant el Consorci d ' Educació , una reclamació de responsabilitat patrimonial , per les lesions en els béns o drets dels alumnes amb els requisits legalment previstos , i tenint en compte que el dret a reclamar prescriu al cap d ' un any que s ' hagi produït el fet lesiu , o des de la guarició en el cas de danys de caire personal o psicològic , o des de la determinació de l ' abast de les seqüeles . La resolució de la reclamació correspon al Departament d ' Ensenyament o , a la ciutat de Barcelona , al Consorci d ' Educació , segons l ' article 6.2 . dels seus estatuts . Els alumnes fills de col · lectius que pertanyin a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l ' Estat ( MUFACE ), en cas de necessitar assistència sanitària d ' urgència hauran de dirigir-se , en primera instància , als facultatius de l ' entitat a la qual es troben adscrits o als serveis d ' urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva mutualitat . Els que , per decisió pròpia o dels seus familiars , utilitzin altres mitjans no concertats per MUFACE , hauran d ' abonar , sense dret a reintegrament per part d ' aquella , les despeses que puguin ocasionar-se , llevat dels supòsits i amb els requisits establerts en el concert per a l ' assistència urgent de caràcter vital . Per a més informació podeu consultar http :// www . muface . es / content / atencion-de-urgencia .
37.1 . Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars ( danys soferts en la seva integritat física i / o en els seus béns materials )
D ' acord amb el que disposa l ' Ordre de 13 de novembre de 1989 , per la qual s ' aproven les instruccions que regulen les actuacions , els tràmits i la gestió que han de fer els centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d ' accidents o incidents ( DOGC núm . 1225 , de 29 de novembre ), modificada per l ' Ordre de 16 d ' octubre de 1991 ( DOGC núm . 1510 , de 25 d ' octubre ), el professor o altres professionals d ' atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat escolar , extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident , hauran d ' atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin
Febrer 2021 22