NOFC Febrer 2021 - Page 21

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants , un dels quals ha de ser necessàriament mestre , llevat d ' aquelles sortides en què el consell escolar determini altres condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d ' acompanyants . Per a alumnes amb necessitats educatives especials , correspon al centre adaptar les relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques específiques dels alumnes .
Comunicació als serveis territorials
Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre s ' han de comunicar prèviament als serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , al Consorci d ' Educació .
Autorització als alumnes
Als alumnes que participin en activitats fora del centre els caldrà l ' autorització escrita dels seus pares o tutors legals . Aquesta autorització pot ser anual sempre que es comuniquin prèviament les sortides a les famílies , d ' acord amb el que estableixi el consell escolar . Cal garantir sempre que les famílies reben la informació adequada sobre l ' abast de l ' activitat organitzada fora del centre en que participin els alumnes . Caldrà una autorització específica per a les sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar i per a les sortides que impliquin activitats que requereixin coneixements no inclosos en l ' ensenyament curricular .
18 . Horari dels alumnes
L ' horari de classes dels alumnes és el corresponent a l ' horari propi del procés d ' ensenyament i aprenentatge del currículum establert , inclòs , si escau , el temps dedicat al suport escolar personalitzat . Aquest horari inclou el temps d ' esbarjo , que es considera una activitat educativa integrada en l ' horari lectiu de l ' alumne i , per tant , s ' hi han de respectar també els principis del projecte educatiu . El temps d ' esbarjo ha de ser tutelat per mestres segons la distribució horària aprovada pel consell escolar . L ' assistència de l ' alumne al centre és obligatòria [ art . 22.1 . a ) de la Llei d ' educació ]. L ' escola ha de disposar de mecanismes efectius per tal de controlar l ' assistència a classe i garantir la comunicació de les absències no justificades als pares o tutors legals dels alumnes . En el cas d ' absències repetides , dins el marc d ' actuacions previst per a aquests casos en el centre , s ' ha de procurar en primer lloc la solució del problema amb l ' alumne i el pare , mare o tutor legal , i , si cal , s ' ha de sol · licitar la col · laboració dels professionals dels serveis educatius i dels serveis socials del municipi . ( Vegeu també el document " Actuacions en els supòsits de diverses realitats socials que afecten alumnes escolaritzats en el centre ".)
36 . Seguretat i salut
En el document " Qüestions relatives a seguretat i salut " s ' indiquen els detalls pertinents dels diversos aspectes de la normativa vigent sobre salut i prevenció de riscos laborals als centres educatius , en tant que centres de treball i llocs que reuneixen , a més , un determinat nombre d ' alumnes .
Aquests aspectes es refereixen a :
• Farmaciola .
Febrer 2021 21