NOFC Febrer 2021 - Page 20

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
Correspon a cada escola , en les seves normes d ' organització i funcionament , determinar quins són els marges horaris màxims per permetre l ' entrada dels alumnes a l ' escola més enllà de l ' hora fixada per a l ' inici de l ' activitat escolar , fent sempre excepció dels casos en què s ' addueixi una raó que la direcció del centre consideri suficientment justificada .
Activitats no lectives
Sens perjudici del temps dedicat al suport escolar personalitzat i fora de l ' horari lectiu destinat a l ' ensenyament reglat , l ' escola pot programar activitats complementàries i extraescolars . La realització d ' aquestes activitats , que seran de caràcter voluntari , no pot comportar , als alumnes que no hi participin , discriminació o modificació de l ' horari lectiu o del calendari escolar .
Ús social dels centres
Les dependències del centre poden ser utilitzades , normalment fora de l ' horari escolar i , excepcionalment , dins l ' horari escolar , d ' acord amb els requisits i el procediment que s ' estableixen en els articles 53 i 54 del Decret 102 / 2010 , de 3 d ' agost , d ' autonomia dels centres educatius .
Horaris dels centres amb alumnes usuaris de transport escolar
Els horaris dels centres amb alumnes usuaris del transport escolar s ' han d ' establir de manera que s ' ajustin amb els del servei de transport . Correspon a la direcció dels serveis territorials determinar , amb l ' audiència prèvia dels consells comarcals que tinguin delegada la gestió del servei de transport , l ' horari dels centres educatius amb alumnes usuaris del servei de transport escolar .
17 . Activitats fora del recinte escolar Programació
La programació de les activitats que s ' hagin de fer fora del recinte escolar o que pel seu caràcter general impliquin l ' alteració de l ' horari habitual , s ' ha d ' incloure en la programació general anual del centre o s ' ha de preveure amb prou antelació i ser aprovada pel consell escolar . En el marc d ' aquesta programació , les activitats específiques les ha d ' autoritzar el director del centre
Acompanyants en les sortides
La relació màxima d ' alumnes / mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la següent : segon cicle d ' educació infantil , 10 / 1 ; cicle inicial i cicle mitjà d ' educació primària , 15 / 1 ; cicle superior d ' educació primària , 20 / 1 . En cas que les activitats es prolonguin més d ' un dia , les relacions màximes alumnes / mestres o acompanyants són de : segon cicle d ' educació infantil , 8 / 1 ; cicle inicial i cicle mitjà d ' educació primària , 12 / 1 ; cicle superior d ' educació primària , 18 / 1 . Excepcionalment , el consell escolar del centre , amb motivació adequada i valorades les implicacions de seguretat i protecció a la infància , podrà , per a una activitat concreta , acordar el canvi d ' aquestes relacions màximes . Sense l ' acord explícit i motivat per a una activitat concreta , s ' haurà d ' aplicar la relació establerta amb caràcter general . En tot cas , no es poden fer
Febrer 2021 20