NOFC Febrer 2021 - Page 19

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
4 . FUNCIONAMENT DEL CENTRE ( Resolució de 19 de juny de 2012 . PRIM : art . 16 , 17 , 18 , 19 , 36 , 37 , 38 )
4.1 . Aspectes generals 16 . Horari del centre
Correspon al consell escolar de cada escola decidir el marc horari per a l ' educació infantil i el marc horari per a l ' educació primària , respectant les prescripcions de l ' Ordre ENS / 151 / 2012 , de 5 de juny ( DOGC núm . 6149 , de 14.6.2012 ), del calendari escolar , i tenint en compte les característiques de l ' escola i dels alumnes i els acords conjunts que es prenguin en relació amb els centres del municipi . L ' organització horària de l ' escola ha de garantir la millor atenció als alumnes i preveure prou temps per a les diferents reunions de coordinació de l ' equip de mestres . Correspon a la direcció la concreció dels horaris , escoltat el claustre i tenint en compte les prioritats del projecte educatiu i del projecte de direcció , la normativa vigent i les indicacions de caràcter general que s ' inclouen en aquest document i en els altres que s ' hi esmenten . El consell escolar ha de vetllar per l ' organització del període de temps de l ' horari escolar , que s ' inicia en obrir les portes d ' entrada al recinte escolar i finalitza quan es tanquen a efectes de les activitats incloses en la programació general anual del centre , en concordança amb el que estableix l ' article 148.3 . j ) de la Llei d ' educació , l ' Ordre del calendari escolar i les necessitats especifiques de l ' escola . Els centres han d ' adoptar mesures d ' acord amb la seva pròpia estructura , per tal d ' atendre les substitucions de curta durada . Aquestes mesures s ' han d ' integrar a les normes d ' organització i funcionament del centre . D ' acord amb el que preveu el Decret 102 / 2010 , de 3 d ' agost , d ' autonomia dels centres educatius , la direcció del centre podrà modificar amb caràcter transitori i provisional l ' assignació de grups i la distribució de les hores lectives d ' un professor , per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir . Aquesta modificació podrà afectar també la distribució de les hores complementàries d ' horari fix .
El marc horari de l ’ escola és de 08:00 fins a les 17:30 . A partir de les 08:00 comença el servei d ’ acollida ofert per l ’ AMPA de l ’ escola i que realitza l ’ empresa Pegasus . De 16:30 a 17:30 es fan activitats extraescolars al centre promogudes per l ’ AMPA i que realitzen diferents empreses del sector de l ’ coi i l ’ esport .
L ’ horari lectiu es de 09:00 a 12:30 i de 15 ; 00 a 16:30 . Els alumnes que utilitzen el servei de menjador fan l ’ horari continu de 09:00 a 16:30 . Qualsevol modificació serà aprovada pel Consell Escolar .
Inici de curs per als alumnes que comencen el segon cicle d ' educació infantil
Si l ' escola considera convenient programar , per als alumnes que inicien el segon cicle d ' educació infantil , un començament de curs diferent del previst amb caràcter general , a fi de facilitar una adaptació correcta dels infants a l ' escola , n ' ha de demanar l ' autorització als serveis territorials o , a la ciutat de Barcelona , al Consorci d ' Educació , tal com s ' estableix en l ' Ordre del calendari escolar .
Febrer 2021
Marges de tolerància en l ' horari d ' entrada d ' alumnes
19