NOFC Febrer 2021 - Page 18

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
a la carta de compromís educatiu , i els han de facilitar informació sobre l ’ evolució escolar i personal dels fills ( article 57.7 de la Llei d ’ educació ). L ’ acció tutorial incorpora elements que permeten la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu . En particular , contribueix al desenvolupament d ’ una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació dels alumnes i de les famílies en la dinàmica del centre . L ’ acció tutorial integra les funcions del tutor i les actuacions d ’ altres professionals i òrgans ( mestres , equips de cicle , comissions , etc .). En l ’ educació primària , una de les hores disponibles per completar l ’ organització del currículum es pot destinar al desenvolupament d ’ activitats d ’ acció tutorial amb el grup classe . En el seguiment de l ’ alumne , s ’ ha de vetllar especialment per l ’ assoliment progressiu de les competències bàsiques , per la detecció de les dificultats de l ’ alumne en el moment en què es produeixin i per la coordinació ( per prendre les mesures necessàries perquè aquest pugui continuar el procés d ’ aprenentatge ) de tots els seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació de l ’ elaboració d ’ adaptacions de la programació a les necessitats i a les característiques de l ’ alumne . Per tal de garantir la continuïtat de l ’ acció tutorial és convenient que el tutor sigui el mateix al llarg de cada cicle . L ’ organització del centre ha de preveure , normalment a través de l ’ equip docent de cada cicle , la planificació , la coordinació i la coherència de les actuacions tutorials al llarg de tota l ’ etapa , el seguiment de la seva aplicació i l ’ avaluació dels resultats que s ’ hi obtenen .
Febrer 2021 18