NOFC Febrer 2021 - Page 17

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
Comissió de Ludoteca : Dos professors / es encarregats de que l ’ aula de Ludoteca sempre estigui preparada per rebre qualsevol curs d ’ educació infantil i extraordinàriament el primer curs de cicle inicial de primària . S ’ encarreguen també de recollir tot l ’ attrezzo a final de curs i guardar-lo per tal que sigui disponible per al proper inici de curs .
Comissió Lingüística : Formada per el / la Cap d ’ Estudis , coordinador / a lingüístic , professor / a de castellà i professor / a d ’ anglès . Tenen com a funció anar incorporant estratègies i accions sobre qualsevol tema de l ’ àmbit lingüístic així com la introducció i formulació de projectes de nous plans en el marc de les llengües del centre .
3.2 Organització de l ' alumnat ( DAC 102 / 2010 art . 22.1 )
3.2.1 Atenció a la diversitat ( DAC102 / 2010 art . 22.1 i 2 )
Article 22 Criteris per a l ’ organització pedagògica dels centres
2 . Així mateix , les normes d ’ organització i funcionament del centre , d ’ acord amb les previsions del projecte educatiu i amb el principi d ’ inclusió , han de preveure els mecanismes i procediments d ’ assignació dels recursos disponibles per a l ’ atenció a les necessitats educatives específiques de l ’ alumnat , el tractament de l ’ alumnat amb trastorns d ’ aprenentatge o de comunicació relacionats amb l ’ aprenentatge escolar , i l ’ atenció als alumnes amb altes capacitats .
Comissió d ’ Atenció a la Diversitat : Formada principalment per quatre persones : cap d ’ estudis , professor / a d ’ Educació Especial , psicòleg / oga de l ’ EAP i el treballador / a social de l ’ EAP . Puntualment pot ser cridat a la comissió qualsevol del tutors / es d ’ alumnes que es requereixin . El director acudirà a la CAD quan s ’ hagi de debatre sobre el pla anual de l ’ EAP pel centre o bé quan es planifiqui alguna activitat concreta pel conjunt de l ’ escola . En tots els altres casos , el / la Cap d ’ Estudis portarà el govern de la comissió i aixecarà acta de cada sessió .
3.3 Actuació educativa globalitzada sobre l ' alumnat ( Resolució 19 juny 2012 )
3.3.1 Acció i Coordinació tutorial
Febrer 2021
A . Acció tutorial L ’ acció tutorial ( article 15 del Decret 102 / 2010 , d ’ autonomia dels centres educatius ) comporta el seguiment individual i col · lectiu dels alumnes en els termes que s ’ estableixen en el projecte educatiu i les normes d ’ organització i funcionament del centre , amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l ’ orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social . Per facilitar a les famílies l ’ exercici del dret i deure de participar i d ’ implicar-se en el procés educatiu dels fills , els centres han d ’ establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies que es preveuen
17