NOFC Febrer 2021 - Page 16

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
3 . ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
3.1 Organització del professorat ( DAC 102 / 2010 art . 22.1 )
Article 22 Criteris per a l ’ organització pedagògica dels centres
1 . En matèria d ’ organització pedagògica , el contingut de les normes d ’ organització i funcionament del centre a què fa referència l ’ article 19.1 . a ) ha de preveure , com a mínim : a ) Els criteris per a l ’ organització dels grups d ’ alumnes amb les limitacions quantitatives establertes pel Departament d ’ Educació per a les diferents etapes educatives . b ) Els criteris per a la formació dels equips docents i els mecanismes interns de coordinació en els equips docents . c ) Els criteris per a l ’ atenció de la diversitat de l ’ alumnat , d ’ acord amb el principi d ’ educació inclusiva . d ) Els mecanismes per garantir la globalitat de l ’ acció educativa sobre l ’ alumnat , molt especialment quan , per raó de l ’ etapa o nivell educatiu , l ’ especialització curricular del personal docent que hi actua sigui predominant en la docència . e ) Els mecanismes d ’ acció i coordinació de la tutoria .
3.1.1 Equips docents / de cicle
Educació Infantil i Cicle Inicial Son membres d ’ aquest equip docent , els professors / es d ’ Educació Infantil i els membres de les tutories del cicle inicial de primària . Així mateix , i si està nomenat , s ’ incorporarà sempre que sigui possible el vetllador / a , normalment associat en aquest cicle .
Cicle Mitjà i Cicle Superior Son membres d ’ aquest equip docent , els professors / es de cicle mitjà i cicle superior de primària , així com els professors / es especialistes d ’ educació física , d ’ educació especial , anglès i música sempre que aquest últim no sigui tutor / a .
3.1.2 Departaments No hi ha Departaments . 3.1.3 Comissions
Comissió de Biblioteca : Tres professors / es s ’ encarreguen de la Biblioteca que entre d ’ altres feines se n ’ ocupen del registre informàtic , folrat i manteniment de llibres , organització de l ’ espai i contingut bibliogràfic i del servei de préstec que es porta a terme un cop a la setmana en horari de migdia .
Comissió de Festes : No existeix com a tal . L ’ últim acord de claustre ratifica que de la decoració del vestíbul per la tardor s ’ encarregarà Educació Infantil i Cicle Inicial i per la festa de primavera i Sant Jordi Cicle Mig i Cicle Superior . Malgrat la responsabilitat que adquireixen aquests cicles la col · laboració de tots els cursos en l ’ aportació de treballs i l ’ ajut de tots els mestres està garantida .
Febrer 2021 16