NOFC Febrer 2021 - Page 15

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
Riscos Laborals . Únic professor / a responsable que té com a missió reflectir en un document i elevar a la direcció qualsevol aspecte que sigui susceptible de posar en perill la integritat de l ’ alumnat i treballadors del centre . Ha de vetllar per la salut laboral dels mestres i del PAS ( Personal d ’ Administració i Serveis ). També ha d ’ omplir el formulari de simulacre que juntament amb la direcció és farà un cop al curs escolar .
Menjador . El Director s ’ encarrega de portar la coordinació del servei de menjador juntament amb el Coordinador / a de l ’ empresa adjudicatària mantenint contactes diaris i de la gestió dels ajuts de menjador que es reben a l ’ escola i que s ’ han de traspassar a l ’ empresa .
Febrer 2021 15